Beskärning av äppelträd för kommersiell fruktproduktion

Beskärning av äppelträd för kommersiell fruktproduktion

Här har vi sammanfattat vad du bör tänka på vid beskärning av äppelträd vid kommersiell fruktodling syftande till tidig fruktsättning, bästa möjliga kvalitet och jämn avkastning. Vi ger ett exempel på hur spindelträd kan beskäras – det finns emellertid många olika varianter som tillämpas i praktiken i olika tätodlingssystem.


 • Det är viktigt att beskärning görs årligen så att balansen mellan vegetativ tillväxt och
  fruktsättning upprätthålls i trädet.
 • All beskärning måste anpassas till sort, trädens kondition och vegetativa tillväxt.
 • All beskärning måste också anpassas till odlings- och uppbindningssystemet. Spindelträd (en form av knipträd förökade på svagväxande grundstammar som används vid tätplanteringar) beskärs annorlunda än kronträd (förökade på mer starkväxande grundstammar).
 • Beskärning av trädet görs för uppbyggnad, för balans mellan vegetativ tillväxt och fruktbärande ved, för ljusinsläpp och för att avlägsna eventuella sjukdomsangripna grenar.
 • Uppbyggnadsbeskärning syftar till att ge trädet en form och förgrening som gynnar hög produktion av kvalitetsfrukt.
 • Rotbeskärning görs ibland för att hämma alltför kraftig tillväxt. Störst effekt har rotbeskärningen om den görs när trädet befinner sig i vila. Rotbeskärning görs vanligen vertikalt, ca 30 cm djupt på ett avstånd av 30-50 cm från stammen.
 • Rotbeskärning kan även göras vid knoppsprickningen för att motverka abortering av blommor.
 • Sommarbeskärning av årsskott görs vid behov på äldre träd under senare delen av juli-september för att släppa in tillräckligt med ljus till frukten så att den kan utveckla maximal färg.
 • Det är viktigt att ha bra redskap vid beskärning av fruktträd. En batteridriven stångsekatör är ofta tillräckligt, ger stor flexibilitet och gör att man både kommer åt inuti grenverket och på höjden. Vid behov kombineras stångsekatör med handsekatör och mindre grensåg.

För beskärning av spindelträd gäller:

År 1

Ettåriga nyplanterade träd (spön med flera sidoskott) ämnade för tätodling lämnas orörda under första året (A) förutom att alla grenar upp till ca 60 cm höjd avlägsnas. Vid behov tyngs / binds ej horisontella sidogrenar ned, och trädet binds till sitt stöd i takt med att toppskottet växer till. Om spöet har otillräckligt med sidoskott beskärs toppskottet (B).

 

År 2 och 3

Våren andra året avlägsnas ev. konkurrerande toppskott medan huvudskottet ej beskärs. Under sommaren tyngs sidoskott som ej växer horisontellt ned. Toppskottet binds till sitt stöd. Ev kortas alltför långa sidogrenar in genom beskärning eller genom att bryta av toppknoppen. Upprättväxande skott på sidogrenarna avlägsnas.

Beskärning av äppelträd

År 4 och kommande år

Alltför kraftigväxande sidogrenar (grövre än 1/3 till hälften av stammens diameter) avlägsnas alltid för att bibehålla stammens dominans och balans i trädet. Tag bort max 1-3 för tjocka sidogrenar per år för att inte störa balansen för mycket.

Vid beskärningen lämnas en kort tapp (genom ett snett utåtriktat snitt) från vilken nya skott kommer att växa ut. Alla uppåt växande skott på sidogrenarna klipps bort.

Vid behov avlägsnas några sidogrenar för att släppa in mer ljus. Välj bort grenar som direkt skuggar grenar nedanför. Toppa ej sidogrenarna förrän de blivit alltför långa.

Toppskottet beskärs inte förrän det blivit högre än önskad sluthöjd (2,5-3m). Om ett träd växer alltför kraftigt kan det vara klokt att låta toppskottet sätta frukt innan man toppar trädet över en svagväxande sidoskott/sidogren. Anledningen är att på detta sätt hämmas trädets tillväxt och fruktsättningen i trädet stimuleras generellt.

Läs mer om beskärning av fruktträd:
Tahir I. 2014. Fruktodling och efterskördbehandling.

(Samtliga bilder hämtade från https://extension2.missouri.edu/g6024 )