att tänka på vid pantering av äppelträd för ekologisk odling

Att tänka på vid plantering av äppelträd för ekologisk odling

Här nedan följer våra bästa tips för att plantera ett äppelträd.

Vi går igenom allt från typ av läge, jord, grundstam och hur du förhindrar skadedjur att komma åt trädet. Du får även experttips på när man ska plantera trädet och vilket djup och hur brett hålet bör vara när du planterar det. I vår video sammanfattar vi hur du lyckas med plantering på allra bästa sätt. 

Val av träd, tidpunkt och läge

 • Äppelträd kräver en väldränerad mark och varma lägen för att träden och frukten ska utvecklas på bästa sätt. Överväg därför också behovet av kompletteringsdränering och plantering av lähäckar i fruktodlingen.
 • Äppelträd kan planteras både höst och vår. Vid plantering av barrotade träd är det viktigt att träden befinner sig i fullständig vila. Rotsystemet får absolut inte torka ut under någon del av planteringsarbetet. Träden ska alltid vattnas i samband med planteringen så att de fina rottrådarna får kontakt med jorden.
 • Välj sorter som med god marginal har förutsättningar att utvecklas väl i det aktuella området och är robusta. Detsamma gäller valet av grundstam. Välj sorter som har beprövat god motståndskraft mot sjukdomar och skadegörare. Välj sorter med utgångspunkt i vad frukten ska användas till (dessertfrukt, mustfrukt, ciderfrukt). Diskutera gärna sortvalet med andra fruktodlare i ditt område.
 • Om marken är fuktig och kall kan man överväga att plantera äppelträden på en upphöjd bädd för att skapa bättre förutsättningar för rotsystemet att utvecklas optimalt. Sätt aldrig trädplantorna djupare än de stått i plantskolan. Trädet får aldrig stå så djupt att ympstället/okuleringsstället kommer under marknivå (hellre 10 cm ovan).
 • Efter plantering måste dessutom ogräs i raden hindras att växa till och konkurrera om vatten och näring. I en ekologisk odling kan detta göras mekaniskt, termiskt, genom marktäckning eller med hjälp av t ex höns.
 • Planera trädraderna med hänsyn till topografin och ljusinstrålning. Optimalt är att lägga raderna i nord-sydlig riktning. Välj om möjligt lätt sluttande mark så att kall luft kan rinna undan.

Skadedjur och äppelträd

 • Äppelträd är dessutom begärliga för både kronbärande och gnagande vilt. Ett stängsel som omgärdar odlingen är därför nästan alltid nödvändigt.
 • Vattensork kan bli ett stort problem vid all äppelodling. Kontinuerlig jordbearbetning och naken jord i raden ger bäst förutsättningar för att undvika allvarliga skador av vattensork. I extrema lägen kan det vara nödvändigt att skydda träden med nät både ovan och under jord.

Att tänka på vid ekologisk odling av äppelträd

 • Beställ fruktträd två år innan du ska plantera dem. Då har du bäst möjlighet att få den sort, den kvalitet och den grundstam som du önskar. Välj växtstyrka på grundstam i förhållande till val av odlingssystem (tätodling/kronträd) och odlingszon. Eftersom det kan vara svårare att styra växtnäringstillgången i en ekologisk odling kan det finnas anledning att välja något starkare grundstammar än vad som rekommenderas för konventionell odling.
 • Välj alltid att köpa certifierade träd där både grundstam och ädelsort är rensade och testade för plantburna virus, svamp- och bakteriesjukdomar. Under alla omständigheter måste träden vara fria från synliga symptom på sjukdomar. Reklamera annars omgående träden.
 • Gör en markkartering för att kartlägga jordart, behov av kompletterande växtnäring och kalk. Använd denna kartering som grund för att skapa bästa möjliga förutsättningar för äppelträdens etablering och utveckling. Förrådet av växtnäring skiljer sig ofta också mycket mellan t. ex. en sandjord och en lerjod. I en fruktodling bör pH ligga omkring 5.5-6.0 för bästa möjliga växtnäringstillgång.
 • Förbered marken minst ett år före plantering så att både ettårigt och flerårigt ogräs utmattas. Alvluckra vid behov för att bryta plogsula. Tillför kompost och stallgödsel i samband med plantering. Anpassa mängd efter jordanalys.
 • Välj odlingssystem / uppbindningssystem och planera radavstånd och trädavstånd i raden med hänsyn till utrustning för skötsel och skörd. I en tät radodling är det vanligt med 3.5-4 m mellan raderna och 1 m mellan träden i raderna, vilket innebär ca 2600 träd per ha.
 • Tätodling kräver grundstammar som ger mindre tillväxt hos träden. Dessa träd har ett svagt rotsystem och måste bindas upp, vattnas och gödslas intensivt. Förslag på grundstammar: M9 (svag), B9 (svag o härdig), M26 (medelsvag).
 • Kronträd ympas på grundstammar som har mer djupgående och större rotsystem, ger större träd och kan på sikt stå utan uppbindning. Förslag på grundstammar: MM106 (medel, känslig för fuktig mark), MM111 (medel), M25 (stark), A2 (stark).

Läs gärna mer om plantering av fruktträd och fruktodling i vår PDF här nedan.
Tahir I. 2014. Fruktodling och efterskördbehandling.