Skötsel av en ekologisk äppelodling under året

Skötsel av en ekologisk äppelodling under året

Här får du lära dig om vad du bör tänka på vid skötsel av fruktträd i en ekologisk äppelodling, och när åtgärderna vanligtvis genomförs under året.

Se även vår film här hur du förbättrar jordhälsan med hjälp av kompost och kretslopp här nedan.

Marcus Callenbring som driver Stora Juleboda Gård och Stephan von Malortie som driver projekt om just mikroliv berättar hur det hela fungerar.

Vinter (januari-mars) – vilande träd

 • Beskär grenar och skott för att uppnå balans mellan vegetativ tillväxt och fruktsättning, och avlägsna sjukdomsangripna delar av trädet.
 • Ta bort eventuella stubbskott och rotskott.
 • Rotbeskär om nödvändigt för att begränsa alltför kraftig vegetativ skottillväxt.
 • Tag jordprover för analys av näringsstatus och pH.
 • Sprid gödselmedel. Organiska gödselmedel kräver ca 1 månad för mineralisering, och ska därför spridas minst en månad innan blomningen startar.
 • Fräs ner gödselmedlen vilket samtidigt ger en sista ogräsbekämpning innan blomning.

Vår och försommar (april-juni) – fruktsättning

 • Sprid eventuellt kompost för att tillföra mera liv till jorden.
 • Starta bevattning, kontrollera markfuktigheten t ex med markfuktsensorer.
 • Frostskydda om nödvändigt (kan göras genom luftrörelse, tillförsel av värme, eller genom att se till att det är svartjord under träden).
 • Tag regelbundna bankprover för kontroll av skadedjur, börja då knoppen nått utvecklingsstadiet grön spets (då bladspetsen utvecklats 5 mm ovan knoppfjäll). Följ RimPro-prognosen (skorv och skadedjursprognos, Jordbruksverket).
 • Bekämpa efter behov med tillåtna medel (se Jordbruksverkets sammanställning).
 • Placera ut ampuller med feromoner (signaldoftämnen inom arter) och kairomoner (signaldoftämnen mellan arter), ca 1 vecka innan förväntat flygning av vecklare.
 • Placera ut bigårdar och humlebon när blomningen kommit igång.
 • Klipp bort eventuellt överskott av blommor med fin sekatör.
 • Var försiktig med fräsning av ogräs under perioden när huvudsaklig celldelning sker i fruktämnet efter befruktningen (under ca fyra veckor efter blomning).

Sommar (juli-september) – frukttillväxt

 • Kartgallra om nödvändigt. I en produktiv ekologisk tätplantering (slank spindel) sikta på ca 100 frukter per träd.
 • Sommarbeskär om nödvändigt för att öppna upp kronan och exponera frukten för mera ljus.
 • Tag bort stubbskott och rotskott.
 • Sprid kompost och rensa ogräs med fräs el dyl.
 • Tag bankprover för kontroll av skadedjur, använd vita klisterfällor och feromonfällor.
 • Tag bladprover för analys av näringsstatus.

Höst (augusti-november) – skörd och lagring

 • Skörda.
 • Lagra i kallt lager eller lager med kontrollerad atmosfär (låg halt syre, ca 1%).
 • Ta bort äldre eller skadade träd, renovera spaljésystemet.
 • Förbered för eventuell kompletteringsplantering.
 • Bearbeta markbädden under träden.

Under hela året

Tänk på att hela tiden gynna den biologiska mångfalden i odlingen. Det gör du genom att t.ex. sätta upp fågelholkar och sittpinnar för rovfåglar, sätta upp insektshotell för att gynna nyckelpigor, parasitsteklar, tvestjärtar och rovkvalster.
Se till att ha blomsterremsor med blommande örter och gräs, och tillåt blomning i raderna genom att inte klippa gräsbanan alltför ofta eller lämna en mittremsa i gräsraden helt oklippt.

Läs mer om ekologisk fruktodling:

jordbruksverket.se
Tahir I. 2014. Fruktodling och efterskördbehandling